Skip to content

อนัตตลักขณสูตร

เอวัมเม สุตัง ฯ            

เอกัง สะมะยัง ภะคะวา,        

พาราณะสิยัง วิหะระติ,         

อิสิปะตะเนมิคะทาเย ตัตฺระ โข ภะคะวา ปัญจะ         

วัคคิเย ภิกขู อามันเตสิฯ         

รูปัง ภิกขะเว อะนัตตา ฯ        

รูปัญจะหิทัง ภิกขะเว         

อัตตา อะภะวิสสะ,             

นะยิทัง รูปัง อาพาธายะ         

สังวัตเตยยะ, ลัพเภถะ จะ         

รูเป, เอวัง เม รูปัง โหตุ         

เอวัง เม รูปัง มา อะโหสีติ ฯ     

ยัสมา จะ โข ภิกขะเว         

รูปัง อะนัตตา,                 

ตัสฺมา รูปัง อาพาธายะ         

สังวัตตะติ, นะ จะ ลัพภะติ     

รูเป, เอวัง เม รูปัง โหตุ         

เอวัง เม รูปัง มา อะโหสีติ ฯ     

เวทะนา อะนัตตา ฯ             

เวทะนา จะ หิทัง ภิกขะเว         

อัตตา อะภะวิสสะ,             

นะยิทัง เวทะนา อาพาธายะ     

สังวัตเตยยะ, ลัพเภถะ จะ        

เวทะนายะ, เอวัง เม เวทะนา โหตุ     

เอวัง เม เวทะนา มา อะโหสีติ ฯ     

ยัสฺมา จะ โข ภิกขะเว         

เวทะนา อะนัตตา,             

ตัสฺมา เวทะนา อาพาธายะ     

สังวัตตะติ, นะจะ ลัพภะติ         

เวทะนายะ, เอวัง เม เวทะนาโหตุ     

เอวัง เม เวทะนา มา อะโหสีติฯ         

สัญญา อะนัตตา ฯ                 

สัญญา จะ หิทัง ภิกขะเว             

อัตตา อะภะวิสสะ,                 

นะยิทัง สัญญา อาพาธายะ     

สังวัตเตยยะ, ลัพเภถะ จะ         

สัญญายะ, เอวัง เม สัญญา โหตุ     

เอวัง เม สัญญา มา อะโหสีติ ฯ    

ยัสฺมา จะ โข ภิกขะเว         

สัญญา อะนัตตา,             

ตัสฺมา สัญญา อาพาธายะ     

สังวัตตะติ, นะ จะ ลัพภะติ     

สัญญายะ, เอวัง เม สัญญา โหตุ     

เอวัง เม สัญญา มา อะโหสีติ ฯ         

สังขารา อะนัตตา ฯ             

สังขารา จะ หิทัง ภิกขะเว         

อัตตา อะภะวิสสังสุ,             

นะยิทัง สังขารา อาพาธายะ     

สังวัตเตยยุง,                 

ลัพเภถะ จะ สังขาเรสุ,         

เอวัง เม สังขารา โหตุ เอวัง    

เม สังขารา มา อะเหสุนติ ฯ     

ยัสฺมา จะ โข ภิกขะเว         

สังขารา อะนัตตา,             

ตัสฺมา สังขารา อาพาธายะ     

สังวัตตันติ,                 

นะ จะ ลัพภะติ สังขาเรสุ,         

เอวัง เม สังขารา โหตุ         

เอวัง เม สังขารา มา อะเหสุนติ ฯ    

วิญญาณัง อะนัตตา ฯ             

วิญญาณัญจะ หิทัง ภิกขะเว     

อัตตา อะภะวิสสะ, นะยิทัง วิญญาณัง อาพาธายะ         

สังวัตเตยยะ,                     

ลัพเภถะ จะ วิญญาเณ,             

เอวัง เม วิญญาณัง โหตุ เอวัง         

เม วิญญาณัง มา อะโหสีติ ฯ         

ยัสมา จะ โข ภิกขะเว             

วิญญาณัง อะนัตตา, ตัสฺมา วิญญาณัง อาพาธายะ         

สังวัตตะติ, นะ จะ ลัพภะติ วิญญาเณ,         

เอวัง เม วิญญาณัง โหตุ     

เอวัง เม วิญญาณัง มา อะโหสีติ ฯ     

ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว     

รูปัง นิจจัง วา อะนิจจัง วาติ ฯ         

อะนิจจัง ภันเต ฯ             

ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง         

สุขัง วาติ ฯ                     

ทุกขัง ภันเตฯ                     

ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง             

วิปะริณามะธัมมัง,                 

กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง,         

เอตัง มะมะ เอโสหะมัสฺมิ             

เอโส เม อัตตาติ ฯ                 

โน เหตัง ภันเต ฯ                 

ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว            

เวทะนา นิจจา วา อะนิจจา วาติ ฯ     

อะนิจจา ภันเต ฯ             

ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง         

สุขัง วาติ ฯ                     

ทุกขัง ภันเต ฯ                     

ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง             

วิปะริณามะธัมมัง,                 

กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง,         

เอตัง มะมะ เอโสหะมัสฺมิ             

เอโส เม อัตตาติ ฯ             

โน เหตัง ภันเต ฯ             

ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว     

สัญญา นิจจา วา อะนิจจา วาติ ฯ     

อะนิจจา ภันเต ฯ                 

ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง         

สุขัง วาติ ฯ                     

ทุกขัง ภันเต ฯ                     

ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง             

วิปะริณามะธัมมัง,                 

กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง,        

เอตัง มะมะ เอโสหะมัสฺมิ             

เอโส เม อัตตาติ ฯ                 

โน เหตัง ภันเต ฯ                 

ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว         

สังขารา นิจจา วา อะนิจจา วาติ ฯ 

อะนิจจา ภันเต ฯ                 

ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง         

สุขัง วาติ ฯ                     

ทุกขัง ภันเต ฯ                     

ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง            

วิปะริณามะธัมมัง,                 

กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง,         

เอตัง มะมะ เอโสหะมัสมิ             

เอโส เม อัตตาติ                 

โน เหตัง ภันเต                

ตัง กิง มัญญะถะ ภิกขะเว     

วิญญาณัง นิจจัง วา                 

อะนิจจัง วาติ ฯ  อะนิจจัง ภันเต ฯ                 

ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง วา ตัง         

สุขัง วาติ ฯ                     

ทุกขัง ภันเตฯ                     

ยัมปะนานิจจัง ทุกขัง             

วิปะริณามะธัมมัง,                 

กัลลัง นุ ตัง สะมะนุปัสสิตุง,         

เอตัง มะมะ เอโสหะมัสฺมิ             

เอโส เม อัตตาติ ฯ                 

โน เหตัง ภันเต ฯ                 

ตัสมาติหะ ภิกขะเว,                 

ยังกิญจิ รูปัง,                     

อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง,     

อัชฌัตตัง วา พะหิทธา วา,         

โอฬาริกัง วา สุขุมัง วา,             

ฮีนัง วา ปะณีตัง วา,                 

ยันทูเร สันติเก วา,                 

สัพพัง รูปัง, เนตัง มะมะ เนโส-     

หะมัสมิ นะ เมโส อัตตาติ ฯ         

เอวะเมตัง ยะถาภูตัง         

สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง ฯ         

ยา กาจิ เวทะนา                 

อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา,     

อัชฌัตตา วา พะหิทธา วา,         

โอฬาริกา วา สุขุมา วา,             

ฮีนา วา ปะณีตา วา,                 

ยา ทูเร สันติเก วา,                 

สัพพา เวทะนา, เนตัง มะมะ     

เนโสหะมัสฺมิ นะ เมโส อัตตาติ ฯ 

เอวะเมตัง ยะถาภูตัง             

สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง ฯ         

ยา กาจิ สัญญา             

อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา,     

อัชฌัตตา วา พะหิทธา วา,         

โอฬาริกา วา สุขุมา วา,             

ฮีนา วา ปะณีตา วา,                 

ยา ทูเร สันติเก วา,            

สัพพา สัญญา, เนตัง มะมะ     

เนโสหะมัสฺมิ นะ เมโส อัตตาติฯ     

เอวะเมตัง ยะถาภูตัง             

สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง ฯ         

เย เกจิ สังขารา,                 

อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนา,         

อัชฌัตตา วา พะหิทธา วา,         

โอฬาริกา วา สุขุมา วา,             

ฮีนา วา ปะณีตา วา,                 

เย ทูเร สันติเก วา,                 

สัพเพ สังขารา, เนตัง มะมะ     

เนโสหะมัสฺมิ นะ เมโส อัตตาติ ฯ     

เอวะเมตัง ยะถาภูตัง             

สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง ฯ        

ยังกิญจิ วิญญาณัง                 

อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง,         

อัชฌัตตัง วา พะหิทธา วา,         

โอฬาริกัง วา สุขุมัง วา,             

ฮีนัง วา ปะณีตัง วา,                 

ยันทูเร สันติเก วา,                 

สัพพัง วิญญาณัง, เนตัง มะมะ     

เนโสหะมัสฺมิ นะ เมโส อัตตาติ ฯ 

เอวะเมตัง ยะถาภูตัง         

สัมมัปปัญญายะ ทัฏฐัพพัง ฯ     

เอวัง ปัสสัง ภิกขะเว             

สุตฺวา อะริยะสาวะโก,         

รูปัสมิงปิ นิพพินทะติ,             

เวทะนายะปิ นิพพินทะติ,             

สัญญายะปิ นิพพินทะติ,             

สังขาเรสุปิ นิพพินทะติ,             

วิญญาณัสมิงปิ นิพพินทะติ,         

นิพพินทัง วิรัชชะติ ฯ             

วิราคา วิมุจจะติ ฯ                 

วิมุตตัสฺมิง วิมุตตะมีติ             

ญาณัง โหติ,                     

ขีณา ชาติ,                     

วุสิตัง พรัหมะจะริยัง,             

กะตัง กะระณียัง, นาปะรัง         

อิตถัตตายาติ ปะชานาตีติ ฯ    

อิทะมะโวจะ ภะคะวา,         

อัตตะมะนา ปัญจะวัคคิยา ภิกขู     

ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุง ฯ 

อิมัสมิญจะ ปะนะ เวยยา-         

กะระณัสฺมิง ภัญญะมาเน,     

ปัญจะวัคคิยานัง ภิกขูนัง –    

อะนุปาทายะ, อาสะเวหิ        

จิตตานิ วิมุจจิงสูติ ฯ