Skip to content

บทสวดอภิธรรม 7 คัมภีร์

  1. พระสังคิณี

กุสะลา ธัมมา
อะกุสะลา ธัมมา
อัพ๎ยากะตา ธัมมา
กะตะเม ธัมมา กุสะลา ยัส๎ะมิง สะมะเย
กามาวะจะรัง กุสะลัง จิตตัง
อุปปันนัง โหติ
โสมะนัสสะสะหะคะตัง
ญาณะสัมปะยุตตัง
รูปารัมมะนัง วา
สัททารัมมะนัง วา
คันธารัมมะนัง วา
ระสารัมมะนัง วา
โผฏฐัพพารัมมะนัง วา
ธัมมารัมมะนัง วา
ยัง ยัง วา ปะนารัพภะ
ตัส๎ะมิง สะมะเย ผัสโส โหติ
อะวิกเขโป โหติ
เย วา ปะนะ ตัส๎ะมิง สะมะเย
อัญเญปิ อัตถิ ปะฏิจจะสะมุปปันนา
อะรูปิโน ธัมมา
อิเม ธัมมา กุสะลา ฯ

  1. พระวิภังค์

ปัญจักขันธา
รูปักขันโธ
เวทะนากขันโธ
สัญญากขันโธ
สังขารักขันโธ
วิญญาณักขันโธ
ตัตถะ กะตะโม รูปักขันโธ
ยังกิญจิ รูปัง
อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนัง
อัชฌัตตัง วา
พะหิทธา วา
โอฬาริกัง วา
สุขุมัง วา
หีนัง วา
ปะณีตัง วา
ยัง ทูเร วา
สันติเก วา
ตะเทกัชฌัง อะภิสัญญูหิต๎วา
อะภิสังขิปิต๎วา
อะยัง วุจจะติ รูปักขันโธ ฯ

  1. พระธาตุกถา

สังคะโห
อะสังคะโห
สังคะหิเตนะ อะสังคะหิตัง
อะสังคะหิเตนะ สังคะหิตัง
สังคะหิเตนะ สังคะหิตัง
อะสังคะหิเตนะ อะสังคะหิตัง
สัมปะโยโค
วิปปะโยโค
สัมปะยุตเตนะ วิปปะยุตตัง
วิปปะยุตเตนะ สัมปะยุตตัง
อะสังคะหิตัง

  1. พระปุคคลปัญญัตติ

ฉะปัญญัตติโย
ขันธะปัญญัตติ
อายะตะนะปัญญัตติ
ธาตุปัญญัตติ
สัจจะปัญญัตติ
อินท๎ริยะปัญญัตติ
ปุคคะละปัญญัตติ
กิตตาวะตา ปุคคะลานัง
ปุคคะละปัญญัตติ
สะมะยะวิมุตโต
อะสะมะยะวิมุตโต
กุปปะธัมโม
อะกุปปะธัมโม
ปะริหานะธัมโม
อะปะริหานะธัมโม
เจตะนาภัพโพ
อะนุรักขะนาภัพโพ
ปุถุชชะโน
โคต๎ระภู
ภะยูปะระโต
อะภะยูปะระโต
ภัพพาคะมะโน
อะภัพพาคะมะโน
นิยะโต
อะนิยะโต
ปะฏิปันนะโก
ผะเลฏฐิโต
อะระหา
อะระหัตตายะ ปะฏิปันโน

  1. พระกถาวัตถุ

ปุคคะโล
อุปะลัพภะติ
สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ
อามันตา
โย
สัจฉิกัตโถ ปะระมัตโถ
ตะโต โส
ปุคคะโล
อุปะลัพภะติ
สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ
นะ เหวัง วัตตัพเพ
อาชานาหิ นิคคะหัง
หัญจิ ปุคคะโล
อุปะลัพภะติ
สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนะ
เตนะ
วะตะ เร
วัตตัพเพ โย
สัจฉิกัตโถ ปะระมัตโถ
ตะโต โส
ปุคคะโล
อุปะลัพภะติ
สัจฉิกัตถะปะระมัตเถนาติ
มิจฉา

  1. พระยมก

เย เกจิ
กุสะลา ธัมมา
สัพเพ เต
กุสะละมูลา
เย วา ปะนะ
กุสะละมูลา
สัพเพ เต ธัมมา
กุสะลา
เย เกจิ
กุสะลา ธัมมา
สัพเพ เต
กะสุละมูเลนะ เอกะมูลา
เย วา ปะนะ
กุสะละมูเลนะ เอกะมูลา
สัพเพ เต ธัมมา
กุสะลา

  1. พระมหาปัฏฐาน

เหตุปัจจะโย
อารัมมะณะปัจจะโย
อะธิปะติปัจจะโย
อะนันตะระปัจจะโย
สะมะนันตะระปัจจะโย
สะหะชาตะปัจจะโย
อัญญะมัญญะปัจจะโย
นิสสะยะปัจจะโย
อุปะนิสสะยะปัจจะโย
ปุเรชาตะปัจจะโย
ปัจฉาชาตะปัจจะโย
อาเสวะนะปัจจะโย
กัมมะปัจจะโย
วิปากะปัจจะโย
อาหาระปัจจะโย
อินท๎ริยะปัจจะโย
ฌานะปัจจะโย
มัคคะปัจจะโย
สัมปะยุตตะปัจจะโย
วิปปะยุตตะปัจจะโย
อัตถิปัจจะโย
นัตถิปัจจะโย
วิคะตะปัจจะโย
อะวิคะตะปัจจะโย