Skip to content

อาทิตตปริยายสูตร

เอวัมเม สุตัง เอกัง สะมะยัง ภะคะวา คะยายัง วิหะระติ คะยาสีเส สัทธิง ภิกขุ สะหัสเสนะ ตัตตระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ

สัพพัง ภิกขะเว อาทิตตัง ,                 

กิญจะ ภิกขะเว สัพพัง อาทิตตัง ,             

จักขุง ภิกขะเว อาทิตตัง,                

รูปา อาทิตตา,                     

จักขุวิญญาณัง อาทิตตัง,                 

จักขุสัมผัสโส อาทิตโต,                 

ยัมปิทัง จักขุสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง,     

สุขัง วา ทุกขัง วา,                     

อะทุกขะมะสุขัง วา,                 

ตัมปิ อาทิตตัง,                     

เกนะ อาทิตตัง,                     

อาทิตตัง ราคัคคินา  โทสัคคินา โมหัคคินา ,    

อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ,         

โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ,                

โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ,                 

อาทิตตันติ วะทามิ ,                    

โสตัง อาทิตตัง,                     

สัททา อาทิตตา,                    

โสตะวิญญาณัง อาทิตตัง,                 

โสตะสัมผัสโส อาทิตโต,                     

ยัมปิทัง โสตะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง, 

สุขัง วา ทุกขัง วา,                         

อะทุกขะมะสุขัง วา,                     

ตัมปิ อาทิตตัง ,                         

เกนะ อาทิตตัง,                         

อาทิตตัง ราคัคคินา  โทสัคคินา โมหัคคินา ,         

อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ,             

โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ,                    

โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ                     

อาทิตตันติ วะทามิ ,                         

ฆานัง อาทิตตัง,                         

คันธา อาทิตตา,                         

ฆานะวิญญาณัง อาทิตตัง,                     

ฆานะสัมผัสโส อาทิตโต,                     

ยัมปิทัง ฆานะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง,  

สุขัง วา ทุกขัง วา,                         

อะทุกขะมะสุขัง วา,                     

ตัมปิ อาทิตตัง ,                         

เกนะ อาทิตตัง ,                         

อาทิตตัง ราคัคคินา ,                        

อาทิตตัง ราคัคคินา  โทสัคคินา โมหัคคินา ,         

อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ,             

โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ,                     

โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ,                 

อาทิตตันติ วะทามิ ,                     

ชิวหา อาทิตตา,                     

ระสา อาทิตตา,                     

ชิวหาวิญญาณัง อาทิตตัง,                 

ชิวหาสัมผัสโส อาทิตโต,                 

ยัมปิทัง ชิวหาสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง,    

สุขัง วา ทุกขัง วา,                    

อะทุกขะมะสุขัง วา,                 

ตัมปิ อาทิตตัง ,                     

เกนะ อาทิตตัง ,                    

อาทิตตัง ราคัคคินา  โทสัคคินา โมหัคคินา ,     

อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ,         

โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ,                

โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ,                 

อาทิตตันติ วะทามิ ,                    

กาโย อาทิตโต,                     

โผฏฐัพพา อาทิตตา,                 

กายะวิญญาณัง อาทิตตัง,                 

กายะสัมผัสโส อาทิตโต,                 

ยัมปิทัง กายะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง, 

สุขัง วา ทุกขัง วา,                    

อะทุกขะมะสุขัง วา,                 

ตัมปิ อาทิตตัง ,                     

เกนะ อาทิตตัง ,                     

อาทิตตัง ราคัคคินา  โทสัคคินา โมหัคคินา ,         

อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ,             

โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ,                     

โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ,                     

อาทิตตันติ วะทามิ ,                         

มะโน อาทิตโต,                         

ธัมมา อาทิตตา,                         

มะโนวิญญาณัง อาทิตตัง,                     

มะโนสัมผัสโส อาทิตโต,                     

ยัมปิทัง มะโนสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง, 

สุขัง วา ทุกขัง วา,                         

อะทุกขะมะสุขัง วา,                     

ตัมปิ อาทิตตัง ,                        

เกนะ อาทิตตัง ,                         

อาทิตตัง ราคัคคินา  โทสัคคินา โมหัคคินา ,         

อาทิตตัง ชาติยา ชะรามะระเณนะ,             

โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ,                     

โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ,                     

อาทิตตันติ วะทามิ ,                         

เอวัง ปัสสัง ภิกขะเว                     

สุตฺวา อะริยะสาวะโก ,                     

จักขุสสะมิงปิ นิพพินทะติ,                     

รูเปสุปิ นิพพินทะติ,                     

จักขุวิญญาเณปิ นิพพินทะติ,                 

จักขุสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ,                 

ยัมปิทัง จักขุสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง,  

สุขัง วา ทุกขัง วา,                     

อะทุกขะมะสุขัง วา,                 

ตัสมิงปิ นิพพินทะติ ,                 

โสตัสสะมิงปิ นิพพินทะติ,                 

สัทเทสุปิ นิพพินทะติ,                 

โสตะวิญญาเณปิ นิพพินทะติ,             

โสตะสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ,             

ยัมปิทัง โสตะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง, 

สุขัง วา ทุกขัง วา,                     

อะทุกขะมะสุขัง วา,                 

ตัสมิงปิ นิพพินทะติ ,                 

ฆานัสสะมิงปิ นิพพินทะติ,             

คันเธสุปิ นิพพินทะติ,                 

ฆานะวิญญาเณปิ นิพพินทะติ,             

ฆานะสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ,             

ยัมปิทัง ฆานะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง, 

สุขัง วา ทุกขัง วา,                     

อะทุกขะมะสุขัง วา,                 

ตัสมิงปิ นิพพินทะติ ,                 

ชิวหายะปิ นิพพินทะติ,                     

ระเสสุปิ นิพพินทะติ,                     

ชิวหาวิญญาเณปิ นิพพินทะติ,                 

ชิวหาสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ,                 

ยัมปิทัง ชิวหาสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง, 

สุขัง วา ทุกขัง วา,                         

อะทุกขะมะสุขัง วา,                     

ตัสมิงปิ นิพพินทะติ ,                     

กายัสสะมิงปิ นิพพินทะติ,                     

โผฏฐัพเพสุปิ นิพพินทะติ,                     

กายะวิญญาเณปิ นิพพินทะติ,                 

กายะสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ,                 

ยัมปิทัง กายะสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง,

สุขัง วา ทุกขัง วา,                         

อะทุกขะมะสุขัง วา,                     

ตัสมิงปิ นิพพินทะติ ,                 

มะนัสสะมิงปิ นิพพินทะติ,                 

ธัมเมสุปิ นิพพินทะติ,                     

มะโนวิญญาเณปิ นิพพินทะติ,                 

มะโนสัมผัสเสปิ นิพพินทะติ,                 

ยัมปิทัง มะโนสัมผัสสะปัจจะยา อุปปัชชะติ เวทะยิตัง,

สุขัง วา ทุกขัง วา,                     

อะทุกขะมะสุขัง วา,                 

ตัสมิงปิ นิพพินทะติ ,                 

นิพพินทัง วิรัชชะติ ,                 

วิราคา วิมุจจะติ ,                     

วิมุตตัสสะมิง วิมุตตะมีติ ญาณัง โหติ ,          

ขีณา ชาติ,                         

วุสิตัง พรัหมะจะริยัง,                 

กะตัง กะระณียัง,                     

นาปะรัง อิตถัตตายาติ ปะชานาตีติ ,          

อิทะมะโวจะ ภะคะวา ,                 

อัตตะมะนา เต ภิกขู                 

ภะคะวะโต ภาสิตัง อะภินันทุง ,            

อิมัสฺมิญจะ ปะนะ ,                    

เวยยากะระณัสฺมิง ภัญญะมาเน,             

ตัสสะ ภิกขุสะหัสสัสสะ อะนุปาทายะ,         

อาสะเวหิ จิตตานิ วิมุจจิงสูติ ,