Skip to content

อังคุลิมาลปริตร (แปล)

บทขัด อังคุลิมาละปะริตตัง

ปะริตตัง ยัมภะณันตัสสะ นิสินนัฏฐานะโธวะนัง
อุทะกัมปิ วินาเสติ สัพพะเมวะ ปะริสสะยัง
โสตถินา คัพภะวุฏฐานัง ยัญจะ สาเธติ ตังขะเณ
เถรัสสังคุลิมาลัสสะ โลกะนาเถนะ ภาสิตัง
กัปปัฏฐายิ มะหาเตชัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห ฯ

(หันทะ มะยัง อังคุลิมาละปะริตตัง ภะณามะ เส)

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต

ดูก่อนน้องหญิง จำเดิมแต่อาตมา เกิดโดยชาติอริยะแล้ว

นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ

มิได้รู้สึกว่าแกล้งจงใจ ทำลายชีวิตสัตว์เลย

เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ

ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงมีแก่ตัวเธอ

โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

ขอความสวัสดี จงมีแก่สัตว์ผู้เกิดในครรภ์ของเธอด้วยเถิด

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต

ดูก่อนน้องหญิง จำเดิมแต่อาตมา เกิดโดยชาติอริยะแล้ว

นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ

มิได้รู้สึกว่าแกล้งจงใจ ทำลายชีวิตสัตว์เลย

เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ

ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงมีแก่ตัวเธอ

โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

ขอความสวัสดี จงมีแก่สัตว์ผู้เกิดในครรภ์ของเธอด้วยเถิด

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต

ดูก่อนน้องหญิง จำเดิมแต่อาตมา เกิดโดยชาติอริยะแล้ว

นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา ฯ

มิได้รู้สึกว่าแกล้งจงใจ ทำลายชีวิตสัตว์เลย

เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ

ด้วยคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงมีแก่ตัวเธอ

โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

ขอความสวัสดี จงมีแก่สัตว์ผู้เกิดในครรภ์ของเธอด้วยเถิด