Skip to content

วัฏฏกปริตร (คาถานกคุ้ม)

อัตถิ โลเก สีละคุโณ 

สัจจัง โสเจยยะนุททะยา 

เตนะ สัจเจนะ กาหามิ 

สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง 

อาวัชชิตวาธัมมะพะลัง 

สะริตวา ปุพพะเก ชิเน 

สัจจะพะละมะวัส สายะ 

สัจจะกิริยะมะกาสะหัง 

สันติ ปักขา อะปัตตะนา

สันติปาทา อะวัญจะนา 

มาตา ปิตา จะ นิกขันตา 

ชาตะ เวทะ ปะฏิกกะมะ 

สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง 

มะหาปัช ชะลิโต สิขี 

วัชเชสิ โสฬะสะกะรีสานิ 

อุทะกัง ปัตวา ยะถา สิขี 

สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ 

เอสา เม สัจจะปาระมีติฯ