Skip to content

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

บทชุมนุมเทวดา

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน
ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต
ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา
ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกะโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ฯ

คำอธิษฐานอัญเชิญและขอพรเทวดา

ข้าแต่พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้า คุณบิดา..(ชื่อ-นามสกุล)..คุณมารดา..(ชื่อ-นามสกุล)….คุณครูอุปัชฌาอาจารย์ คุณเทวดาที่ปกปักษ์รักษาข้าพเจ้า และเทพยดาทั้ง ๑๖ ชั้นฟ้า ๑๕ ชั้นดิน
ข้าพเจ้า..(ชื่อ-นามสกุล)…ขอน้อมเชิญเทพยดาทั้งหลาย โปรดได้มาฟังการไหว้พระสวดมนต์ ของข้าพเจ้า ขอให้อนุโมทนาและประสิทธิประสาทพร ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ
ข้าพเจ้า..(ชื่อ-นามสกุล)..ขอขมากรรม หากกรรมใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว พลาดผิดด้วยกาย วาจา ใจ ตั้งแต่อดีตชาติเป็นต้นมาจวบจนวันนี้ ทั้งที่ข้าพเจ้าระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ทั้งที่ตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ทั้งที่รู้เท่าถึงการณ์ก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ขอทุกๆ พระองค์จงโปรดเมตตาอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ
ข้าพเจ้าขอถวายพระพร ขอทุกๆ พระองค์จงทรงพระเกษมสำราญ จงทรงพระญาณบารมี สูงๆ ยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญ ขอพระองค์ทั้งหลาย จงประทานพร จงประทานพร ให้แก่ข้าพเจ้า พ้นจากสัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์เสนียดจัญไร จงพ้นจากตัวของข้าพเจ้า และขอให้ข้าพเจ้า ได้หูทิพย์ ตาทิพย์ และเจโตปริยญาณ พร้อมทั้งเกิดดวงตาเห็นธรรม ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก(แปล)

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้ ได้มาจากต้นฉบับเดิมที่จารไว้บนใบลานเป็นอักษรขอม ซึ่งเปิดกรุครั้งแรกที่เมืองสวรรคโลก มีบันทึกเอาไว้ว่า “ผู้ใดสวดมนต์เป็นประจำทุกเช้า จะป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ได้รอบด้าน ภาวนาพระคาถาอื่นสัก ๑๐๐ ปี ก็ไม่เท่ากับอานิสงค์ ของการสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้เพียงครั้งเดียว ผู้ใดที่สวดครบ ๗ วัน หรือครบอายุปัจจุบันของตัวเอง จะมีโชคลาภ ทำมาค้าขายรุ่งเรือง ปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง

๑. อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะระหัง  วะตะ  โส  ภะคะวา

อิติปิ  โส  ภะคะวา  สัมมาสัมพุทโธ  วะตะ  โส  ภะคะวา

อิติปิ  โส  ภะคะวา  วิชชาจะระณะสัมปันโน  วะตะ  โส  ภะคะวา

อิติปิ  โส  ภะคะวา  สุคะโต  วะตะ  โส  ภะคะวา

อิติปิ  โส  ภะคะวา  โลกะวิทู  วะตะ  โส  ภะคะวา

อะระหันตัง  สะระณัง  คัจฉามิ

อะระหันตัง  สิระสา  นะมามิ

สัมมาสัมพุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

สัมมาสัมพุทธัง  สิระสา  นะมามิ

วิชชาจะระณะสัมปันนัง  สะระณัง  คัจฉามิ

วิชชาจะระณะสัมปันนัง  สิระสา  นะมามิ

สุคะตัง  สะระณัง  คัจฉามิ

สุคะตัง  สิระสา  นะมามิ

โลกะวิทุง  สะระณัง  คัจฉามิ

โลกะวิทุง  สิระสา  นะมามิ


๒. อิติปิ  โส  ภะคะวา อนุตตะโร  วะตะ  โส  ภะคะวา

อิติปิ  โส  ภะคะวา  ปุริสะทัมมะสาระถิ  วะตะ  โส  ภะคะวา

อิติปิ  โส  ภะคะวา  สัตถา  เทวะมะนุสสานัง  วะตะ  โส  ภะคะวา

อิติปิ  โส  ภะคะวา  พุทโธ  วะตะ  โส  ภะคะวา

อะนุตตะรัง  สะระณัง  คัจฉามิ

อะนุตตะรัง  สิระสา  นะมามิ

ปุริสะทัมมะสาระถิง  สะระณัง  คัจฉามิ

ปุริสะทัมมะสาระถิง  สิระสา  นะมามิ

สัตถารัง  เทวะมะนุสสานัง  สะระณัง  คัจฉามิ

สัตถารัง  เทวะมะนุสสานัง  สิระสา  นะมามิ

พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

พุทธัง  สิระสา  นะมามิ


๓. อิติปิ  โส  ภะคะวา  รูปักขันโธ  อะนิจจะลักขะณะปาระมี  จะ  สัมปันโน  อิติปิ  โส  ภะคะวา

อิติปิ  โส  ภะคะวา  เวทะนากขันโธ  อะนิจจะลักขะณะปาระมี  จะ  สัมปันโน  อิติปิ  โส  ภะคะวา

อิติปิ  โส  ภะคะวา  สัญญากขันโธ  อะนิจจะลักขะณะปาระมี  จะ  สัมปันโน  อิติปิ  โส  ภะคะวา

อิติปิ  โส  ภะคะวา  สังขารักขันโธ  อะนิจจะลักขะณะปาระมี  จะ  สัมปันโน  อิติปิ  โส  ภะคะวา

อิติปิ  โส  ภะคะวา  วิญญาณักขันโธ  อะนิจจะลักษณะปาระมี  จะ  สัมปันโน  อิติปิ  โส  ภะคะวา


๔. อิติปิ  โส  ภะคะวา  ปะฐะวีธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  อาโปธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  เตโชธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  วาโยธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  อากาสะธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  วิญญาณะธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  จักกะวาฬะธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน


๕. อิติปิ  โส  ภะคะวา  จาตุมมะหาราชิกาธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  ตาวะติงสาธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  ยามาธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  ตุสิตาธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  นิมมานะระตีธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  กามาวะจะระธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  รูปาวะจะระธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะรูปาวะจะระธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  โลกุตตะระธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน


๖. อิติปิ  โส  ภะคะวา  ปะฐะมะฌานะธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  ทุติยะฌานะธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  ตะติยะฌานะธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  จะตุตถะฌานะธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  ปัญจะมะฌานะธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน


๗. อิติปิ  โส  ภะคะวา  อากาสานัญจายะตะนะธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  วิญญาณัญจายะตะนะธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  อากิญจัญญายะตะนะธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  เนวะสัญญานาสัญญายะตะนะธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน


๘. อิติปิ  โส  ภะคะวา  โสตาปัตติมัคคะธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  สะกิทาคามิมัคคะธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะนาคามิมัคคะธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะระหัตตะมัคคะธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  โสดาปัตติผะละธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  สะกิทามิผะละธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะนาคามิผะละธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน

อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะระหัตตะผะละธาตุ  สะมาธิญาณะสัมปันโน


๙. กุสะลา  ธัมมา

อิติปิ  โส  ภะคะวา

อะ อา  ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ชมภูทีปัสสะ  อิสสะโร

กุสะลา  ธัมมา

นะโม  พุทธายะ

นะโม  ธัมมายะ

นะโม  สังฆายะ

ปัญจะ  พุทธา  นะมามิหัง

อา ปา มะ จุ ปะ

ที มะ สัง อัง ขุ

สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ

อุ ปะ สะ ชะ สุ เห ปา สา ยะ โส

โส โส สะ สะ อะ อะ อะ อะ นิ

เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว

อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ ภุ พะ

อิ สะวา สุ สุ สะวา อิ

กุสะลา  ธัมมา

จิตติ  วิอัตถิ


๑๐. อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะระหัง

อะ อา  ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

สา โพธิปัญจะ อิสะโร ธัมมา

กุสะลา  ธัมมา

นันทะวิวังโก

อิติ  สัมมาสัมพุทโธ

สุ คะ ลา โน  ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

จาตุมะหาราชิกา

อิสสะโร

กุสะลา  ธัมมา

อิติ  วิชชาจะระณะสัมปันโน

อุ อู  ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ตาวะติงสา

อิสสะโร

กุสะลา  ธัมมา

นันทะปัญจะ สุคะโต  โลกะวิทู

มะ หา เอ โอ  ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ยามา

อิสสะโร

กุสะลา  ธัมมา

พรหมมาสัททะ

ปัญจะสัตตะ

สัตตาปาระมี

อะนุตตะโร

ยะ มะ กะ ขะ  ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ตุสิตา

อิสสะโร

กุสะลา  ธัมมา

ปุ ยะ ปะ กะ  ปุริสะทัมมะสาระถิ

ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

นิมมานะระติ

อิสสะโร

กุสะลา  ธัมมา

เห ตุ โป วะ  สัตถา  เทวะมะนุสสานัง

ตะถา  ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี

อิสสะโร

กุสะลา  ธัมมา

สังขารักขันโธ

อะนิจจัง  ทุกขัง  อะนัตตา

รูปักขันโธ  พุทธัสสะ

ปะ ผะ  ยาวะชีวัง  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ

พรหมมา

อิสสะโร

กุสะลา  ธัมมา

นัตถิ ปัจจะยา วินะปัญจะ 

ภะคะวะตัง  ยาวะนิพพานัง  สะระณัง  คัจฉามิ


๑๑. นะโม  พุทธัสสะ

นะโม  ธัมมัสสะ

นะโม  สังฆัสสะ

พุทธิลา โลกะลา กะระกะนา

เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหนตุ

หุลู  หุลู  หุลู  สะวาหายะ ฯ

นะโม  พุทธัสสะ

นะโม  ธัมมัสสะ

นะโม  สังฆัสสะ

วิตติ  วิตติ  วิตติ  มิตติ  มิตติ  มิตติ  จิตติ  จิตติ  อัตติ  อัตติ  มะยะสุ

สุวัตถิ  โหนตุ

หุลู  หุลู  หุลู  สะวาหายะ

อินทะสาวัง  มะหาอินทะสาวัง  พรหมมะสาวัง  มะหาพรหมมะสาวัง  จักกะวัตติสาวัง  มะหาจักกะวัตติสาวัง  เทวาสาวัง  มะหาเทวาสาวัง  อิสิสาวัง  มะหาอิสิสาวัง  มุนีสาวัง  มะหามุนีสาวัง  สัปปุริสาวัง 

มะหาสัปปุริสาวัง  พุทธะสาวัง  ปัจเจกะพุทธะสาวัง  อะระหัตตะสาวัง  สัพพะสิทธิ  วิชชาธะรานังสาวัง  สัพพะโลกา  อิริยานังสาวัง

เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหนตุ ฯ

สาวัง คุณัง  วะชะ พะลัง เตชัง วิริยัง สิทธิ กัมมัง  นิพพานัง โมกขัง คุยหะกัง

ทานัง  สีลัง ปัญญา นิกขัง ปุญญัง  ภาคะยัง ยะสัง ตัปปัง  สุขัง  สิริรูปัง  จะตุวีสะติเสนัง

เอเตนะ  สัจเจนะ  สุวัตถิ  โหนตุ

หุลู  หุลู  หุลู  สะวาหายะ ฯ


๑๒.  นะโม  พุทธัสสะ

ทุกขัง อะนิจจัง  อะนัตตา  รูปักขันโธ เวทนากขันโธ  สัญญากขันโธ  สังขารักขันโธ  วิญญาณักขันโธ

นะโม  อิติปิ  โส  ภะคะวา

นะโม  ธัมมัสสะ

ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา  รูปักขันโธ เวทนากขันโธ  สัญญากขันโธ  สังขารักขันโธ  วิญญาณักขันโธ

นะโม  สะหวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม

นะโม  สังฆัสสะ

ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา  รูปักขันโธ เวทนากขันโธ  สัญญากขันโธ  สังขารักขันโธ  วิญญาณักขันโธ

นะโม  สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

วา หะ ปะ ริต ตัง

นะโม  พุทธายะ

มะ อะ อุ

ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา

ยาวะ  ตัสสะ  หาโยโมนะ

อุ อะ มะ

ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา

อุ อะ มะ  อาวันทา

นะโม  พุทธายะ

นะ อะ กะ ติ นิ สะ ระ นะ    อา ระ ปะ ขุ ธัง มะ อะ อุ

ทุกขัง อะนิจจัง อะนัตตา