Skip to content

บทสวดปฏิจจสมุปบาท

(นำ) หันทะ มะยัง ปะฏิจจะสะมุปปาทะธัมมะปาฐัง ภะณามะ เส ฯ

(รับ) อิธะ ภิกขะเว อะริยะสาวะโก

ปะฏิจจะสะมุปปาทัญเญวะ สาธุกัง โยนิโส มะนะสิกะโรติ

อิมัส๎มิง สะติ อิทัง โหติ

อิมัสสุปปาทา อิทัง อุปปัชชะติ

อิมัส๎มิง อะสะติ อิทัง นะ โหติ

อิมัสสะ นิโรธา อิทัง นิรุชฌะติ

ยะทิทัง

(บางที่เริ่มสวด ณ จุดนี้)

อะวิชชาปัจจะยา สังขารา

สังขาระปัจจะยา วิญญาณัง

วิญญาณะปัจจะยา นามะรูปัง

นามะรูปะปัจจะยา สะฬายะตะนัง

สะฬายะตะนะปัจจะยา ผัสโส

ผัสสะปัจจะยา เวทะนา

เวทะนาปัจจะยา ตัณหา

ตัณหาปัจจะยา อุปาทานัง

อุปาทานะปัจจะยา ภะโว

ภะวะปัจจะยา ชาติ

ชาติปัจจะยา ชะรามะระณัง

โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา สัมภะวันติ

เอวะเมตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะสะมุทะโย โหติ

อะวิชชายะเต๎ววะ อะเสสะวิราคะนิโรธา สังขาระนิโรโธ

สังขาระนิโรธา วิญญาณะนิโรโธ

วิญญาณะนิโรธา นามะรูปะนิโรโธ

นามะรูปะนิโรธา สะฬายะตะนะนิโรโธ

สะฬายะตะนะนิโรธา ผัสสะนิโรโธ

ผัสสะนิโรธา เวทะนานิโรโธ

เวทะนานิโรธา ตัณหานิโรโธ

ตัณหานิโรธา อุปาทานะนิโรโธ

อุปาทานะนิโรธา ภะวะนิโรโธ

ภะวะนิโรธา ชาตินิโรโธ

ชาตินิโรธา ชะรามะระณัง

โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา นิรุชฌันติ

เอวะเม ตัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ นิโรโธ โหตีติ