Skip to content

บทสวดทำวัตรเย็น

 คำบูชาพระรัตนตรัย

โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม 

สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโร ปิเตหิ อะภิปูชะยามะ  

สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ

ปัจฉิมา  ชะนะตานุกัมปะมานะสา

อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ

อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม 

ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

สังฆัง นะมามิ (กราบ)

ปุพพะภาคะนะมะการะ

(แบบธรรมยุต ผู้สวดนำเริ่มว่า หันทะทานิ มะยันตัง ภะคะวันตัง วาจายะ อภิคายิตุง ปุพพะภาคะ นะมะการัญเจวะ พุทธานุสสะตินะยัญจะ กะโรมะ เส)

หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส

นะโม ตัสสะ   ภะคะวะโต   อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( ๓ จบ)

พุทธานุสสติ

หันทะ มะยัง พุทธานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส

ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง กัล๎ยาโณ กิตติสัทโท อัพภุคคะโต,

อิติปิ โส ภะคะวา,                 

อะระหัง,                                

สัมมาสัมพุทโธ,                   

วิชชาจะระณะสัมปันโน,      

สุคะโต,                                   

โลกะวิทู,                                

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ,   

สัตถา เทวะมะนุสสานัง,      

พุทโธ,                          

ภะคะวา ติ              

พุทธาภิถุติ

หันทะ มะยัง พุทธาภิคีติง กะโรมะ เส

พุทธ๎ะวาระหันตะวะระตาทิคุณาภิยุตโต,         

สุทธาภิญาณะกะรุณาหิ สะมาคะตัตโต,        

โพเธสิ โย สุชะนะตัง กะมะลังวะ สูโร,         

วันทามะหัง ตะมะระณัง สิระสา ชิเนนทัง,     

พุทโธ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง,  

ปะฐะมานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง,        

พุทธัสสาหัส๎มิ ทาโสวะ (ทาสีวะ), คำในวงเล็บสำหรับผู้หญิงว่า พุทโธ เม สามิกิสสะโร,         

พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม,  

พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง,    

วันทันโตหัง (วันทันตีหัง) คำในวงเล็บสำหรับผู้หญิงว่า จะริสสามิ, พุทธัสเสวะ สุโพธิตัง,  

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง, พุทโธ เม สะระณัง วะรัง,       

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุสาสะเน,     

พุทธัง เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ), คำในวงเล็บสำหรับผู้หญิงว่ายัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ 

สัพเพปิ อันตะรายา เม, มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา    

(หมอบลง)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,           

พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,             

พุทโธ ปะฏิคคัณ๎หะตุ อัจจะยันตัง,   

กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ  

ธัมมานุสสติ

หันทะ มะยัง ธัมมานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส

ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม,      

สันทิฏฐิโก,         

อะกาลิโก,          

เอหิปัสสิโก,        

โอปะนะยิโก,      

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ        

ธัมมาภิคีติ

หันทะ มะยัง ธัมมาภิคีติง กะโรมะ เส

ส๎วากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะ เสยโย,      

โย มัคคะปากะปะริยัตติวิโมกขะเภโท,  

ธัมโม กุโลกะปะตะนา ตะทะธาริธารี,    

วันทามะหัง ตะมะหะรัง วะระธัมมะเมตัง,      

ธัมโม โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง,  

ทุติยานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง,   

ธัมมัสสาหัส๎มิ ทาโสวะ (ทาสีวะ), คำในวงเล็บสำหรับผู้หญิงว่า  ธัมโม เม   สามิกิสสะโร,                  

ธัมโม ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม,   

ธัมมัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง,    

วันทันโตหัง (วันทันตีหัง) คำในวงเล็บสำหรับผู้หญิงว่า จะริสสามิ, ธัมมัสเสวะ สุธัมมะตัง,           

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง, ธัมโม เม สะระณัง วะรัง,       

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ, วัฑเฒยยัง สัตถุสาสะเน,    

ธัมมัง เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ), คำในวงเล็บสำหรับผู้หญิงว่า ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ 

สัพเพปิ อันตะรายา เม, มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา    

(หมอบลง)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,           

ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,                  

ธัมโม ปะฏิคคัณ๎หะตุ อัจจะยันตัง,         

กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม

สังฆานุสสติ

หันทะ มะยัง สังฆานุสสะตินะยัง กะโรมะ เส

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, 

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,        

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,  

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,   

ยะทิทัง,              

จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา,    

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,   

อาหุเนยโย,                  

ปาหุเนยโย,                  

ทักขิเณยโย,                 

อัญชะลิกะระณีโย,      

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

สังฆาภิคีติ

หันทะ มะยัง สังฆาภิคีติง กะโรมะ เส

สัทธัมมะโช สุปะฏิปัตติคุณาทิยุตโต,     

โยฏฐัพพิโธ อะริยะปุคคะละสังฆะเสฏโฐ,         

สีลาทิธัมมะปะวะราสะยะกายะจิตโต,             

วันทามะหัง ตะมะริยานะ คะณัง สุสุทธัง,       

สังโฆ โย สัพพะปาณีนัง สะระณัง เขมะมุตตะมัง,   

ตะติยานุสสะติฏฐานัง วันทามิ ตัง สิเรนะหัง,   

สังฆัสสาหัส๎มิ ทาโสวะ (ทาสีวะ), คำในวงเล็บสำหรับผู้หญิงว่า สังโฆ เม สามิกิสสะโร,         

สังโฆ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตัสสะ เม,   

สังฆัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง,    

วันทันโตหัง (วันทันตีหัง) คำในวงเล็บสำหรับผู้หญิงว่า จะริสสามิ, สังฆัสโสปะฏิปันนะตัง,         

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง, สังโฆ เม สะระณัง วะรัง,        

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ, วัฑเฒยยัง สัตถุ สาสะเน,  

สังฆัง เม วันทะมาเนนะ (วันทะมานายะ), คำในวงเล็บสำหรับผู้หญิงว่า  ยัง ปุญญัง ปะสุตัง อิธะ,

สัพเพปิ อันตะรายา เม, มาเหสุง ตัสสะ เตชะสา.   

(หมอบลง)

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,          

สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,          

สังโฆ ปะฏิคคัณ๎หะตุ อัจจะยันตัง,         

กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ.    

(จบทำวัตรเย็น)