Skip to content

บทสวดทำวัตรเช้า

 คำบูชาพระรัตนตรัย

โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม 

สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโร ปิเตหิ อะภิปูชะยามะ  

สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ

ปัจฉิมา  ชะนะตานุกัมปะมานะสา

อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ

อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม 

ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,

สังฆัง นะมามิ (กราบ)

(แต่ถ้าแบบธรรมยุตพระเถระจะเริ่มจากที่นี่)

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ  (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม

ธัมมัง นะมัสสามิ  (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สังฆัง นะมามิ  (กราบ)

(เฉพาะแบบธรรมยุต-ผู้สวดนำกล่าวผู้เดียวว่า ยะมัมหะ โข มะยัง ภะคะวันตัง สะระณัง คะตา โย โน ภะคะวา สัตถา ยัสสะ จะ มะยัง ภะคะวะโต ธัมมัง โรเจมะ อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง สะสัทธัมมัง สะสาวะกะสังฆัง อะภิปูชะยามะ)

  ปุพพะภาคะนะมะการะ

(หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส)

นะโม ตัสสะ   ภะคะวะโต   อะระหะโต,สัมมาสัมพุทธัสสะ ( ๓ จบ)

พุทธาภิถุติ

(หันทะ มะยัง พุทธาภิถุติง กะโรมะ เส)

โย โส ตะถาคะโต                  

อะระหัง                                 

สัมมาสัมพุทโธ                     

วิชชาจะระณะสัมปันโน       

สุคะโต                                    

โลกะวิทู                                          

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ    

สัตถา เทวะมะนุสสานัง       

พุทโธ                                     

ภะคะวา                                 

โย อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพ๎รัห๎มะกัง, สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิง ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญา สัจฉิกัต๎วา ปะเวเทสิ

โย ธัมมัง เทเสสิ                    

อาทิกัล๎ยาณัง               

มัชเฌกัล๎ยาณัง            

ปะริโยสานะกัล๎ยาณัง

สาตถัง สะพ๎ยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง ปะริสุทธัง พ๎รัห๎มะจะริยัง  ปะกาเสสิ            

ตะมะหัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ    

ตะมะหัง ภะคะวันตัง สิระสา นะมามิ    

(กราบระลึกพระพุทธคุณ)

ธัมมาภิถุติ

(หันทะ มะยัง ธัมมาภิถุติง กะโรมะ เส)

โย โส ส๎วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม      

สันทิฏฐิโก          

อะกาลิโก            

เอหิปัสสิโก         

โอปะนะยิโก       

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ

ตะมะหัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ       

ตะมะหัง ธัมมัง สิระสา นะมามิ    

(กราบระลึกพระธรรม)                          

สังฆาภิถุติ

(หันทะ มะยัง สังฆาภิถุติง กะโรมะ เส)

โย โส สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ          

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ         

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ   

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ    

ยะทิทัง                         

จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา     

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ    

อาหุเนยโย         

ปาหุเนยโย         

ทักขิเณยโย                  

อัญชะลิกะระณีโย      

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ      

ตะมะหัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ       

ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ    

(กราบระลึกพระสังฆคุณ)

   ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา

(หันทะ มะยัง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย เจวะ สังเวคะวัตถุปะริกิตตะนะปาฐัญจะ ภะณามะ เส)

พุทโธ สุสุทโธ กะรุณามะหัณณะโว        

โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน     

โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก   

วันทามิ พุทธัง อะหะมาทะเรนะ ตัง  

ธัมโม ปะทีโป วิยะ ตัสสะ สัตถุโน   

โย มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก       

โลกุตตะโร โย จะ ตะทัตถะทีปะโน        

วันทามิ ธัมมัง อะหะมาทะเรนะ ตัง       

สังโฆ สุเขตตาภ๎ยะติเขตตะสัญญิโต      

โย ทิฏฐะสันโต สุคะตานุโพธะโก           

โลลัปปะหีโน อะริโย สุเมธะโส     

วันทามิ สังฆัง อะหะมาทะเรนะ ตัง       

อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง, วัตถุตตะยัง วันทะยะตาภิสังขะตัง
ปุญญัง มะยา ยัง มะมะ สัพพุปัททะวา,มา โหนตุ เว ตัสสะ ปะภาวะสิทธิยา

อิธะ ตะถาคะโต โลเก อุปปันโน             

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ      

ธัมโม จะ เทสิโต นิยยานิโก   

อุปะสะมิโก ปะรินิพพานิโก           

สัมโพธะคามี สุคะตัปปะเวทิโต     

มะยันตัง ธัมมัง สุต๎วา เอวัง ชานามะ    

ชาติปิ ทุกขา                          

ชะราปิ ทุกขา                        

มะระณัมปิ ทุกขัง                 

โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา     

อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข

ปิเยหิ วิปปะโยโค ทุกโข       

ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง                    

สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธา ทุกขา          

เสยยะถีทัง                         

รูปูปาทานักขันโธ                  

เวทะนูปาทานักขันโธ          

สัญญูปาทานักขันโธ             

สังขารูปาทานักขันโธ            

วิญญาณูปาทานักขันโธ        

เยสัง ปะริญญายะ                

ธะระมาโน โส ภะคะวา        

เอวัง พะหุลัง สาวะเก วิเนติ          

เอวัง ภาคา จะ ปะนัสสะ ภะคะวะโต สาวะเกสุ อะนุสาสะนี พะหุลา  ปะวัตตะติ          

รูปัง อะนิจจัง                         

เวทะนา อะนิจจา                  

สัญญา อะนิจจา                   

สังขารา อะนิจจา                  

วิญญาณัง อะนิจจัง              

รูปัง อะนัตตา                        

เวทะนา อะนัตตา                 

สัญญา อะนัตตา                   

สังขารา อะนัตตา                 

วิญญาณัง อะนัตตา              

สัพเพ สังขารา อะนิจจา      

สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ       

เต (ตา) คำในวงเล็บสำหรับผู้หญิงว่า มะยัง โอติณณามะหะ                        

ชาติยา                          

ชะรามะระเณนะ         

โสเกหิ ปะริเทเวหิ ทุกเขหิ โทมะนัสเสหิ อุปายาเสหิ        

ทุกโขติณณา                

ทุกขะปะเรตา              

อัปเปวะนามิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยา ปัญญาเยถาติ

 สำหรับ พระภิกษุ – สามเณรสวด

จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง อุททิสสะ อะระหันตัง สัมมาสัมพุทธัง

สัทธา อะคารัส๎มา อะนะคาริยัง ปัพพะชิตา   

ตัส๎มิง ภะคะวะติ พ๎รห๎มะจะริยัง จะรามะ          

ภิกขูนัง สิกขาสาชีวะสะมาปันนา           

ตัง โน พ๎รห๎มะจะริยัง อิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ  สังวัตตะตุ         

สำหรับอุบาสก, อุบาสิกา

จิระปะรินิพพุตัมปิ ตัง ภะคะวันตัง สะระณังคะตา 

ธัมมัญจะ สังฆัญจะ              

ตัสสะ ภะคะวะโต สาสะนัง, ยะถาสะติ, ยะถาพะลัง  มะนะสิกะโรมะ อะนุปะฏิปัชชามะ         

สา สา โน ปะฏิปัตติ             

อิมัสสะ เกวะลัสสะ ทุกขักขันธัสสะ อันตะกิริยายะ สังวัตตะตุ               

(จบคำทำวัตรเช้า)