Skip to content

บทนมการสิทธิคาถา (แปล)

โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัฏโฐ

ท่านพระองค์ใด มีพระปัญญาจักษุขจัดมลทิล คือโมหะเสียแล้ว

สามัง วะ พุทโธ สุคะโต วิมุตโต

ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้า โดยลำพังพระองค์เอง เสด็จไปดี พ้นไปแล้ว

มารัสสะ ปาสา วินิโมจะยันโต
ปาเปสิ เขมัง ชะนะตัง วิเนยยัง ฯ

ทรงเปลื้องชุมนุมชนอันเป็นเวไนยจากบ่วงมาร นำให้ถึงความเกษม

พุทธัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ

ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายนมัสการพระพุทธเจ้า ผู้บวรพระองค์นั้น

โลกัสสะ นาถัญจะ วินายะกัญจะ

ผู้เป็นนาถะแลเป็นผู้นำแห่งโลก

ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ

ด้วยเดชพระพุทธเจ้านั้น ขอความสำเร็จแห่งชัยชนะ จงเกิดมีแก่ท่าน

สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ

แลขออันตรายทั้งมวล จงถึงความพินาศ

ธัมโม ธะโช โย วิยะ ตัสสะ สัตถุ

พระธรรมเจ้าใด เป็นดุจธงชัยแห่งพระศาสดา พระองค์นั้น

ทัสเสสิ โลกัสสะ วิสุทธิมัคคัง

สำแดงทางแห่งความบริสุทธิ์แก่โลก

นิยยานิโก ธัมมะธะรัสสะ ธารี

เป็นคุณอันนำยุคเข็ญ คุ้มครองชนผู้ทรงธรรม

สาตาวะโห สันติกะโร สุจิณโณ ฯ

ประพฤติดีแล้ว นำความสุขมา ทำความสงบ

ธัมมัง วะรันตัง สิระสา นะมานิ

ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายนมัสการพระธรรมอันบวรนั้น

โมหัปปะทาลัง อุปะสันตะทาหัง

อันทำลายโมหะระงับความเร่าร้อน

ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ

ด้วยเดชพระธรรมเจ้านั้น ขอความสำเร็จแห่งชัยชนะ จงมีแก่ท่าน

สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ

และขออันตรายทั้งมวล จงถึงความพินาศ

สัทธัมมะเสนา สุคะตานุโค โย

พระสงฆ์เจ้าใด เป็นเสนาประกาศพระสัทธรรม
ดำเนินตามพระศาสดา ผู้เสด็จดีแล้ว

โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะเชตา

ผจญเสียซึ่งอุปกิเลสอันลามกของโลก

สันโต สะยัง สันตินิโยชะโก จะ

เป็นผู้สงบเองด้วย ประกอบผู้อื่นไว้ในความสงบด้วย

สวากขาตะธัมมัง วิทิตัง กะโรติ ฯ

ย่อมทำพระธรรม อันพระศาสดาตรัสดีแล้ว ให้มีผู้รู้ตาม

สังฆัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ

ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายนมัสการพระสงฆเจ้าผู้บวรนั้น

พุทธานุพุทธัง สะมะสีละทิฏฐิง

ผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า มีศีลแลทิฏฐิเสมอกัน

ตันเตชะสา เต ชะยะสิทธิ โหตุ

ด้วยเดชแห่งพระสงฆเจ้านั้น ขอความสำเร็จแห่งชัยชนะ จงมีแก่ท่าน

สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ

แลขออันตรายทั้งมวล จงถึงความพินาศ เทอญฯ