Skip to content

คำอุทิศบุญและอธิษฐานบุญ โดยครูบาอินทร

ข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญให้ พ่อแม่ของข้าพเจ้า ที่มีชีวิตอยู่ก็ดี ที่ล่วงลับไปแล้วก็ดี ขอจงได้รับส่วนบุญกุศลนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้ท่านได้รับสุข ให้พ้นจากทุกข์ ข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญให้ เทพยดาทั้งหลายที่รักษากองบุญกุศลของข้าพเจ้า เทพยดาทั้งหลาย ที่รักษาพระศาสนา เทพยดาทั้งหลายเท่าทั่วหมื่นโลกธาตุ แสนโกฏิอนันตจักรวาล จงได้อนุโมทนาสาธุการ ในบุญของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญให้ เจ้าบุญนายคุณของข้าพเจ้า ขอให้ท่านมีความสุข ความเจริญ ข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญให้เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายเหล่านั้น มาด้วยกาย วาจา ใจ ทำให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้น ได้ขาดจากธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ ได้อาฆาตพยาบาท จองเวรแก่ข้าพเจ้า เป็นเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า มาแต่ภพใด ภพใดก็ดี ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ มาเกิดเป็นหญิงก็ดี มาเกิดเป็นชายก็ดี มาเกิดเป็นเด็กก็ดี มาเกิดเป็นผู้ใหญ่ก็ดี มาเกิดเป็นลูกเป็นหลานก็ดี มาเกิดเป็นญาติพี่น้องก็ดี ขอกุศลทั้งหลายนี้ จงถึงซึ่งเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า ให้ท่านได้รับส่วนบุญนี้ ให้พ้นจากทุกข์ แล้วมีความสุข เมื่อมีความสุขแล้ว โปรดอโหสิกรรม โปรดอโหสิกรรม โปรดอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ขออโหสิกรรมต่อท่าน ผู้เป็นเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ท่านทั้งหลาย จงพ้นจากทุกข์ลำบาก มีความสุข

ขอให้ข้าพเจ้าตัังแต่บัดนี้เป็นต้นไป ให้ชีวิตของข้าพเจ้ารุ่งเรือง เจริญงอกงามไพบูลย์ คำว่า”ไม่มี” อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า คำว่า”ยากจนเข็ญใจ” อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า คำว่า”ทุกข์ยากลำบาก” อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า คำว่า”อนาถา ทุกขตะ” อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าจงพรั่งพร้อม ด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ บริวารสมบัติ ยศสมบัติ สมบัติแห่งความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ มีอาการ 32 ครบถ้วน แม้นเกิดมาในภพใดชาติใดก็ดี ขอให้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาพระธรรม ได้ปฏิบัติธรรม ให้ลุถึงซึ่งมรรคผลนิพพาน ธรรมเหล่าใด ที่พระพุทธเจ้ารู้แล้ว พระอริยสงฆ์รู้แล้ว ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีส่วน ได้รู้ทั่วถึงธรรม ได้ถึงซึ่งนิพพาน ในอนาคตกาลอันใกล้นี้เทอญ

สุทินนัง วะตะ เม ทานัง
อาสะวักขะยาวะหัง
นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ
อนาคะตา กาเล โหตุ โน นิจจัง
สาธุ สาธุ สาธุ