Skip to content

คาถาเงินล้าน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

ตั้งนโม ๓ จบ

สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม

พรัหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)

พรัหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน )

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันต ตุเม 

(คาถาลาภไม่ขาดสาย)

มิเตภาหุหะติ 

(คาถาเงินล้าน)

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม 

(คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)

สัมปะติจฉามิ 

(คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)

เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ