Skip to content

คาถามหาเมตตาใหญ่ (แปล)

ตั้งนะโม ๓ จบ

เอวัมเม สุตัง. เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม 

ข้าพเจ้า (พระอานนท์เถระ)ได้สดับมาแล้วอย่างนี้ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหารอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้เมืองสาวัตถีฯ

ตัต๎ระ โข ภะคะวา ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต ปัจจัสโสสุง. 

ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพระภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฯ พระภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ฯ

ภะคะวา เอตะทะโวจะ เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระดำรัสนี้ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมตตาเจโตวิมุตติ อันบุคคลปฏิบัติแล้ว เจริญแล้ว

พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ 

ทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยาน ทำให้เป้นที่ตั้ง ตั้งไว้เนืองๆ

ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขา.

สั่งสมแล้ว ปรารภเสมอดีแล้ว พึงหวังได้อานิสงส์ ๑๑ ประการ

กะตะเม เอกาทะสะ. สุขัง สุปะติ, สุขัง ปะฏิพุชฌะติ, นะ ปาปะกัง สุปินัง ปัสสะติ, 

อานิสงส์ ๑๑ ประการ มีอะไรบ้าง คือ ๑. นอนหลับเป็นสุข ๒. ตื่นเป็นสุข ๓. ไม่ฝันร้าย

มะนุสสานัง ปิโย โหติ, อะมะนุสสานัง ปิโย โหติ, เทวะตา รักขันติ, 

๔. เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย ๕. เป้นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย ๖. เทวดาย่อมคุ้มครองรักษา

นาสสะ อัคคิ วา วิสัง วา สัตถัง วา กะมะติ, ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติ, มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ, 

๗. ไฟ ยาพิษ ศัสตรา ไม่กล้ำกราย ๘. จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้รวดเร็ว ๙. สีหน้าผ่องใส

อะสัมมุฬ๎โห กาลัง กะโรติ, อุตตะริงอัปปะฏิวิชฌันโต พ๎รัห๎มะโลกูปะโค โหติ. 

๑๐. เป็นผู้มีสติไม่หลงตาย ๑๑. ยังไม่บรรลุธรรมเบื้องสูงย่อมไปเกิดในพรหมโลก

เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมตตาเจโตวิมุตติ อันบุคคลปฎิบัติแล้ว เจริญแล้ว

พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ 

ทำให้มากแล้ว ทำให้เป็นดุจยาน ทำให้เป็นที่ตั้ง ตั้งไว้เนืองๆ

ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ อิเม เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขา.

สั่งสมแล้ว ปรารถเสมอดีแล้ว พึงหวังได้อานิสงส์ ๑๑ ประการนี้

อัตถิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ.
อัตถิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ.
อัตถิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ.

เมตตาเจโตวิมุตติที่แผ่ไปไม่เจาะจงบุคคล มีอยู่
เมตตาเจโตวิมุตติที่แผ่ไปเจาะจงบุคคล มีอยู่
เมตตาเจโตวิมุตติที่แผ่ไปในทิศ มีอยู่

กะตีหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ.
กะตีหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ.
กะตีหากาเรหิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ.

เมตตาเจโตวิมุตติที่แผ่ไปไม่เจาะจงบุคคล มีกี่อย่าง
เมตตาเจโตวิมุตติที่แผ่ไปเจาะจงบุคคล มีกี่อย่าง
เมตตาเจโตวิมุตติที่แผ่ไปในทิศ มีกี่อย่าง

ปัญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ.
สัตตะหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ.
ทะสะหากาเรหิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ.

เมตตาเจโตวิมุตติที่แผ่ไปไม่เจาะจงบุคคล มี ๕ อย่าง
เมตตาเจโตวิมุตติที่แผ่ไปเจาะจงบุคคล มี ๗ อย่าง
เมตตาเจโตวิมุตติที่แผ่ไปในทิศ มี ๑๐ อย่าง

๑. แผ่เมตตาโดยไม่เจาะจงผู้รับ ๕ จำพวก

กะตะเมหิ ปัญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ.

เมตตาเจโตวิมุตติที่แผ่ไปไม่เจาะจง ๕ อย่าง มีอะไรบ้าง ๕ อย่าง คือ

๑) สัพเพ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สัตว์ ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๒) สัพเพ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สัตว์ที่มีชีวิต ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๓) สัพเพ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ ภูตทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๔) สัพเพ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

ขอ บุคคล ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๕) สัพเพ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตูติ.

ขอ ผู้มีอัตภาพ ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

อิเมหิ ปัญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ.

เมตตาเจโตวิมุตติที่แผ่ไปไม่เจาะจง ๕ อย่าง ดังนี้

๒. แผ่เมตตาโดยเจาะจงผู้รับ ๗ จำพวก

กะตะเมหิ สัตตะหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ.

เมตตาเจโตวิมุตติที่แผ่ไปโดยเจาะจง ๗ อย่าง มีอะไรบ้าง ๗ อย่างคือ

๑) สัพพา อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สตรี (สรรพสัตว์เพศหญิง) ทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๒) สัพเพ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ บุรุษ (สรรพสัตว์เพศชาย) ทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๓) สัพเพ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ พระอริยบุคคล ทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๔) สัพเพ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ ปุถุชน ทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๕) สัพเพ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ เทวดา ทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๖) สัพเพ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ มนุษย์ ทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๗) สัพเพ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตูติ.

ขอ สัตว์ในอบาย (อบายภูมิิทั้ง ๔ คือ สัตว์นรก เปรต อสุรกาย และสัตว์เดรัจฉาน) ทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

อิเมหิ สัตตะหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ.

เมตตาเจโตวิมุตติที่แผ่ไปโดยเจาะจง ๗ อย่าง ดังนี้

๓. แผ่เมตตาให้สัตว์ ๑๒ จำพวกใน ๑๐ ทิศ

กะตะเมหิ ทะสะหากาเรหิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ.

เมตตาเจโตวิมุตติที่แผ่ไปในทิศ ๑๐ อย่าง มีอะไรบ้าง ๑๐ อย่างคือ

(๓.๑) แผ่เมตตาไม่เจาะจงให้สรรพสัตว์ใน ๑๐ ทิศ

๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สัตว์ ทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันออก จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๒) สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สัตว์ ทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันตก จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สัตว์ ทั้งปวงที่อยู่ในทิศ เหนือ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สัตว์ ทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ใต้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๕) สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สัตว์ ทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๖) สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สัตว์ ทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สัตว์ ทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สัตว์ ทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สัตว์ ทั้งปวงที่อยู่ในทิศ เบื้องล่าง จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ สัตตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สัตว์ ทั้งปวงที่อยู่ในทิศ เบื้องบน จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

(๓.๒) แผ่เมตตาไม่เจาะจงให้สัตว์ที่มีชีวิตทั้งปวง ๑๐ ทิศ

๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สัตว์ที่มีชีวิตทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันออก จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๒) สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สัตว์ที่มีชีวิตทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันตก จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สัตว์ที่มีชีวิตทั้งปวงที่อยู่ในทิศ เหนือ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สัตว์ที่มีชีวิตทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ใต้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๕) สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สัตว์ที่มีชีวิตทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๖) สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สัตว์ที่มีชีวิตทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สัตว์ที่มีชีวิตทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สัตว์ที่มีชีวิตทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สัตว์ที่มีชีวิตทั้งปวงที่อยู่ในทิศ เบื้องล่าง จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ ปาณา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สัตว์ที่มีชีวิตทั้งปวงที่อยู่ในทิศ เบื้องบน จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

(๓.๓) แผ่เมตตาไม่เจาะจงให้ภูต สิ่งมีชีวิตทั้งปวงใน ๑๐ ทิศ

๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ ภูตที่อยู่ในทิศตะวันออก จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๒) สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ ภูตที่อยู่ในทิศ ตะวันตก จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ ภูตาอะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ ภูตที่อยู่ในทิศ เหนือ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ ภูตที่อยู่ในทิศ ใต้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๕) สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ ภูตที่อยู่ในทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๖) สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ ภูตที่อยู่ในทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ ภูตที่อยู่ในทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ ภูตที่อยู่ในทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ ภูตที่อยู่ในทิศ เบื้องล่าง จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ ภูตา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ ภูตที่อยู่ในทิศ เบื้องบน จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

(๓.๔) แผ่เมตตาไม่เจาะจงให้บุคคลใน ๑๐ ทิศ

๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ บุคคลทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันออก จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๒) สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ บุคคลทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันตก จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ บุคคลทั้งปวงที่อยู่ในทิศ เหนือ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ บุคคลทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ใต้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๕) สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ บุคคลทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๖) สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ บุคคลทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ บุคคลทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ ปุคคะลา  อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ บุคคลทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ บุคคลทั้งปวงที่อยู่ในทิศ เบื้องล่าง จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ ปุคคะลา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ บุคคลทั้งปวงที่อยู่ในทิศ เบื้องบน จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

(๓.๕) แผ่เมตตาไม่เจาะจงให้ อัตตภาวปริยาปันนา (สัตว์ผู้มีกายและใจทั้งปวง) ใน ๑๐ ทิศ

๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ ผู้มีอัตภาพทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันออก จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๒) สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ  ผู้มีอัตภาพทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันตก จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ  ผู้มีอัตภาพทั้งปวงที่อยู่ในทิศ เหนือ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ  ผู้มีอัตภาพทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ใต้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๕) สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ  ผู้มีอัตภาพทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๖) สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ  ผู้มีอัตภาพทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ  ผู้มีอัตภาพทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ  ผู้มีอัตภาพทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ  ผู้มีอัตภาพทั้งปวงที่อยู่ในทิศ เบื้องล่าง จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ อัตตะภาวะปะริยาปันนา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ  ผู้มีอัตภาพทั้งปวงที่อยู่ในทิศ เบื้องบน จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

(๓.๖) แผ่เมตตาเจาะจงให้สตรีใน ๑๐ ทิศ

๑) สัพพา ปุรัตถิมายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สตรีทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันออก จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๒) สัพพา ปัจฉิมายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สตรีทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันตก จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๓) สัพพา อุตตะรายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สตรีทั้งปวงที่อยู่ในทิศ เหนือ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๔) สัพพา ทักขิณายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สตรีทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ใต้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๕) สัพพา ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สตรีทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๖) สัพพา ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สตรีทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๗) สัพพา อุตตะรายะ อะนุทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สตรีทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๘) สัพพา ทักขิณายะ อะนุทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สตรีทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๙) สัพพา เหฏฐิมายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สตรีทั้งปวงที่อยู่ในทิศ เบื้องล่าง จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๑๐) สัพพา อุปะริมายะ ทิสายะ อิตถิโย อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สตรีทั้งปวงที่อยู่ในทิศ เบื้องบน จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

(๓.๗) แผ่เมตตาเจาะจงให้บุรุษใน ๑๐ ทิศ

๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ บุรุษทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันออก จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๒) สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ บุรุษทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันตก จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ บุรุษทั้งปวงที่อยู่ในทิศ เหนือ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ บุรุษทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ใต้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๕) สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ บุรุษทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๖) สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ บุรุษทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ บุรุษทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ บุรุษทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิ

๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ บุรุษทั้งปวงที่อยู่ในทิศ เบื้องล่าง จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ ปุริสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ บุรุษทั้งปวงที่อยู่ในทิศ เบื้องบน จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

(๓.๘) แผ่เมตตาเจาะจงให้พระอริยะใน ๑๐ ทิศ

๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ พระอริยบุคคลทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันออก จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๒) สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ พระอริยบุคคลทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันตก จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ พระอริยบุคคลทั้งปวงที่อยู่ในทิศ เหนือ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ พระอริยบุคคลทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ใต้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๕) สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ พระอริยบุคคลทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๖) สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ พระอริยบุคคลทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ พระอริยบุคคลทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ พระอริยบุคคลทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ พระอริยบุคคลทั้งปวงที่อยู่ในทิศ เบื้องล่าง จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ อะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ พระอริยบุคคลทั้งปวงที่อยู่ในทิศ เบื้องบน จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

(๓.๙) แผ่เมตตาเจาะจงให้ผู้ไม่ใช่พระอริยะ (ปุถุชน)ใน ๑๐ ทิศ

๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ ปุถุชนทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันออก จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๒) สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ ปุถุชนทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันตก จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ ปุถุชนทั้งปวงที่อยู่ในทิศ เหนือ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ ปุถุชนทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ใต้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๕) สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ ปุถุชนทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๖) สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ ปุถุชนทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ ปุถุชนทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ ปุถุชนทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ ปุถุชนทั้งปวงที่อยู่ในทิศ เบื้องล่าง จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ อะนะริยา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ ปุถุชนทั้งปวงที่อยู่ในทิศ เบื้องบน จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

(๓.๑๐) แผ่เมตตาเจาะจงให้เทวดาและพรหมทุกชั้นใน ๑๐ ทิศ

๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ เทวดาทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันออก จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๒) สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ เทวดาทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันตก จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ เทวดาทั้งปวงที่อยู่ในทิศ เหนือ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ เทวดาทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ใต้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๕) สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ เทวดาทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๖) สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ เทวดาทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ เทวดาทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ เทวดาทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ เทวดาทั้งปวงที่อยู่ในทิศ เบื้องล่าง จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ เทวา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ เทวดาทั้งปวงที่อยู่ในทิศ เบื้องบน จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

(๓.๑๑) แผ่เมตตาเจาะจงให้มนุษย์ใน ๑๐ ทิศ

๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ มนุษย์ทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันออก จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๒) สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ มนุษย์ทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันตก จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ มนุษย์ทั้งปวงที่อยู่ในทิศ เหนือ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ มนุษย์ทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ใต้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๕) สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ มนุษย์ทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๖) สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ มนุษย์ทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ มนุษย์ทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ มนุษย์ทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ มนุษย์ทั้งปวงที่อยู่ในทิศ เบื้องล่าง จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ มะนุสสา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ มนุษย์ทั้งปวงที่อยู่ในทิศ เบื้องบน จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

(๓.๑๒) แผ่เมตตาเจาะจงให้สัตว์ในอบายภูมิใน ๑๐ ทิศ

๑) สัพเพ ปุรัตถิมายะ ทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สัตว์ในอบายทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันออก จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๒) สัพเพ ปัจฉิมายะ ทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สัตว์ในอบายทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันตก จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๓) สัพเพ อุตตะรายะ ทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สัตว์ในอบายทั้งปวงที่อยู่ในทิศ เหนือ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๔) สัพเพ ทักขิณายะ ทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สัตว์ในอบายทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ใต้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๕) สัพเพ ปุรัตถิมายะ อะนุทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สัตว์ในอบายทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๖) สัพเพ ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สัตว์ในอบายทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๗) สัพเพ อุตตะรายะ อะนุทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สัตว์ในอบายทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๘) สัพเพ ทักขิณายะ อะนุทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สัตว์ในอบายทั้งปวงที่อยู่ในทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๙) สัพเพ เหฏฐิมายะ ทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สัตว์ในอบายทั้งปวงที่อยู่ในทิศ เบื้องล่าง จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

๑๐) สัพเพ อุปะริมายะ ทิสายะ วินิปาติกา อะเวรา อัพ๎ยาปัชฌา อะนีฆา สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ.

ขอ สัตว์ในอบายทั้งปวงที่อยู่ในทิศ เบื้องบน จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

อิเมหิ ทะสะหากาเรหิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ.

เมตตาเจโตวิมุตติที่แผ่ไปในทิศ ๑๐ อย่าง ดังนี้

สัพเพสัง สัตตานัง ปีฬะนัง วัชเชต๎วา อะปีฬะนายะ อุปะฆาตัง วัชเชต๎วา อะนุปะฆาเตนะ 

ผู้เจริญเมตตาแผ่ความรักไปสู่สัตว์ทั้งปวง ด้วยอาการ ๘ นี้ คือ ๑. เว้นความบีบคั้น ไม่บีบคั้นสัตว์ทั้งปวง ๒. เว้นการฆ่า ไม่ฆ่าสัตว์ทั้งปวง

สันตาปัง วัชเชต๎วา อะสันตาเปนะ ปะริยาทานัง วัชเชต๎วา อะปะริยาทาเนนะ วิเหสัง วัชเชต๎วา อะวิเหสายะ 

๓. เว้นการทำให้เดือดร้อน ไม่ทำสัตว์ทั้งปวงให้เดือดร้อน ๔. เว้นความย่ำยี ไม่ย่ำยีสัตว์ทั้งปวง ๕. เว้นการเบียดเบียน ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวง

สัพเพ สัตตา อะเวริโน โหนตุ มา เวริโน สุขิโน โหนตุ มา ทุกขิโน สุขิตัตตา โหนตุ มา ทุกขิตัตตาติ 

๖. ขอสัตว์ทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีเวร อย่าได้มีเวรกัน ๗. จงเป็นผู้มีสุข อย่ามีทุกข์

อิเมหิ อัฏฐะหากาเรหิ สัพเพ สัตตา เมตตายะตีติ เมตตา. ตัง ธัมมัง เจตะยะตีติ เจโต. 

เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า เมตตาจิต คิดถึงธรรมนั้น จึงชื่อว่า เจโต

สัพพะพ๎ยาปาทะปะริยุฏฐาเนหิ วิมุจจะตีติ วิมุตติ. 

จิตพ้นจากพยาบาท และกิเลสที่กลุ้มรุมจิตทั้งปวง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า วิมุตติ

เมตตา จะ เจโตวิมุตติ จาติ เมตตาเจโตวิมุตติ.

จิตมีเมตตาด้วย เป็นเจโตวิมุตติด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า เมตตาเจโตวิมุตติ