Skip to content

คาถามหาจักรพรรดิ (แปล)

(หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ)

บทบูชาพระ

พุทธัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
ธัมมัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ

พุทธัง วันทามิ (กราบ)
ธัมมัง วันทามิ (กราบ)
สังฆัง วันทามิ (กราบ)
ครู-อุปัชฌาย์-อาจาริยคุณัง วันทามิ (กราบ)
มาตาปิตุคุณัง วันทามิ (กราบ)
พระไตรสิกขาคุณัง วันทามิ (กราบ)

บทสมาทานศีล 5

นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (กราบ 3 ครั้ง)

พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
สังฆัง สรณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ
ตติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ตติยัมปิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
ตติยัมปิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

ปาณาติปาตา เวระมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ
อทินนาทานา เวระมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ
อพรัหมะจริยา เวระมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ
มุสาวาทา เวรมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปมาทัฎฐานา เวระมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ

อิมานิ ปัญจะสิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ (3 ครั้ง)

สีเลนะ สุคติง ยันติ สีเลนะ โภคสัมปทา
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโสธเย

บทอาราธนาพระ

นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (สวด 3 จบ)

พุทธัง อาราธนานัง กโรมิ
ธัมมัง อาราธนานัง กโรมิ
สังฆัง อาราธนานัง กโรมิ

คาถาหลวงปู่ทวด

นโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติ ภควา (สวด 3 จบ)

คาถาหลวงปู่ดู่

นโม โพธิสัตโต พรหมปัญโญ (สวด 3 จบ)

บทขอขมาพระรัตนตรัย

โย โทโส โมหะจิตเต นะ 

โทษอันใด ด้วยจิตหลงผิดไป

พุทธัสมิง ปาปะกโต มยา 

การกระทำชั่วบาปของข้าพเจ้าในพระพุทธะ

ขะมะถะ เม กตัง โทสัง 

ขอขมาแก่ข้าพเจ้าซึ่งโทษที่ได้กระทำไป

สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

ขอบาปทั้งปวง จงวินาสสิ้นไป

โย โทโส โมหะจิตเต นะ 

โทษอันใด ด้วยจิตหลงผิดไป

ธัมมัสมิง ปาปะกโต มยา 

การกระทำชั่วบาปของข้าพเจ้าในพระธรรม

ขะมะถะ เม กตัง โทสัง 

ขอขมาแก่ข้าพเจ้าซึ่งโทษที่ได้กระทำไป

สัพพะปาปัง วินัสสันตุ 

ขอบาปทั้งปวง จงวินาสสิ้นไป

โย โทโส โมหะจิตเต นะ 

โทษอันใด ด้วยจิตหลงผิดไป

สังฆัสมิง ปาปะกโต มยา 

การกระทำชั่วบาปของข้าพเจ้าในพระสงฆ์

ขะมะถะ เม กตัง โทสัง 

ขอขมาแก่ข้าพเจ้าซึ่งโทษที่ได้กระทำไป

สัพพะปาปัง วินัสสันตุ 

ขอบาปทั้งปวง จงวินาสสิ้นไป

บทสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ

นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (สวด 3 จบ)

(สวดตามกำลังวัน อาทิตย์ 6 จันทร์ 15 อังคาร 8 พุธ 17 พฤหัส 19 ศุกร์ 21 เสาร์ 10 หรือ จะสวดวันละ 9 จบก็ได้)

นะโมพุทธายะ 

พระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ในภัทรกัปป์นี้ อันได้แก่ นะ – พระกกุสันโธพุทธเจ้า ,โม – พระโกนาคมโนพุทธเจ้า , พุท – พระกัสสโปพุทธเจ้า, ธา – พระศรีศากยมุนีโคตโมพุทธเจ้า, ยะ -พระศรีอริยเมตไตยโยพุทธเจ้า 

พระพุทธะไตรรัตนะญาณ 

สุดยอดของ ศีล สมาธิ ปัญญา

มณีนพรัตน์ 

สมบัติจักรพรรดิ อันได้แก่สมบัติหลัก 7 ประการ ได้แก่ จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว ขุนพลแก้ว ขุนคลังแก้ว นางแก้ว แก้วมณี

สีสะหัสสะ สุธรรมา 

สีสะ – ความคิด , หัสสะ – การกระทำ , สุธรรมา -การรู้ทั้ง 3 โลกธาตุ

พุทโธ ธัมโม สังโฆ 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ยะธาพุทโมนะ 

พระศรีอริยเมตไตรย

พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา 

การบูชาพระรัตนตรัย

อัคคีทานัง วะรังคันธัง 

ไฟเผาทำลายกิเลสทั้งภายนอกภายใน

สีวลี จะมหาเถรัง 

พระสีวลีเถระเจ้า ผู้เป็นเลิศทางลาภสักการะ

อะหังวันทามิ ทูระโต 

ขอนมัสการสถานศักดิ์สิทธิ์ทุกสถาน 

อะหังวันทามิ ธาตุโย 

ขอนมัสการพระบรมสารีริกธาตุทั่วทั้งแสนโกฏิจักรวาล

อะหังวันทามิ สัพพะโส พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ 

ขอนมัสการโดยประการทั้งปวงในพระพุทธศาสนาด้วยเทอญ

บทแผ่บุญปรับภพภูมิ

สัพเพ พุทธา สัพเพ ธัมมา สัพเพ สังฆา
พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พลัง
อรหันตานัญจะ เตเชนะ รักขัง พันธามิ สัพพะโส (สวด 3 จบ)

พุทธัง อธิฏฐามิ ธัมมัง อธิฏฐามิ สังฆัง อธิฏฐามิ