Skip to content

คาถามหาจักรพรรดิ

(หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ)

บทบูชาพระ

พุทธัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
ธัมมัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ

พุทธัง วันทามิ (กราบ)
ธัมมัง วันทามิ (กราบ)
สังฆัง วันทามิ (กราบ)
ครู-อุปัชฌาย์-อาจาริยคุณัง วันทามิ (กราบ)
มาตาปิตุคุณัง วันทามิ (กราบ)
พระไตรสิกขาคุณัง วันทามิ (กราบ)

บทสมาทานศีล 5

นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (กราบ 3 ครั้ง)

พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
สังฆัง สรณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ
ตติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ตติยัมปิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
ตติยัมปิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

ปาณาติปาตา เวระมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ
อทินนาทานา เวระมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ
อพรัหมะจริยา เวระมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ
มุสาวาทา เวรมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปมาทัฎฐานา เวระมณี สิกขาปทัง สมาทิยามิ

อิมานิ ปัญจะสิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ (3 ครั้ง)

สีเลนะ สุคติง ยันติ สีเลนะ โภคสัมปทา
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโสธเย

บทอาราธนาพระ

นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (สวด 3 จบ)

พุทธัง อาราธนานัง กโรมิ
ธัมมัง อาราธนานัง กโรมิ
สังฆัง อาราธนานัง กโรมิ

คาถาหลวงปู่ทวด

นโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติ ภควา (สวด 3 จบ)

คาถาหลวงปู่ดู่

นโม โพธิสัตโต พรหมปัญโญ (สวด 3 จบ)

บทขอขมาพระรัตนตรัย

โย โทโส โมหะจิตเต นะ 

พุทธัสมิง ปาปะกโต มยา 

ขะมะถะ เม กตัง โทสัง 

สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

โย โทโส โมหะจิตเต นะ 

ธัมมัสมิง ปาปะกโต มยา 

ขะมะถะ เม กตัง โทสัง 

สัพพะปาปัง วินัสสันตุ 

โย โทโส โมหะจิตเต นะ 

สังฆัสมิง ปาปะกโต มยา 

ขะมะถะ เม กตัง โทสัง 

สัพพะปาปัง วินัสสันตุ 

บทสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ

นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (สวด 3 จบ)

(สวดตามกำลังวัน อาทิตย์ 6 จันทร์ 15 อังคาร 8 พุธ 17 พฤหัส 19 ศุกร์ 21 เสาร์ 10 หรือ จะสวดวันละ 9 จบก็ได้)

นะโมพุทธายะ 

พระพุทธะไตรรัตนะญาณ 

มณีนพรัตน์ 

สีสะหัสสะ สุธรรมา 

พุทโธ ธัมโม สังโฆ 

ยะธาพุทโมนะ 

พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา 

อัคคีทานัง วะรังคันธัง 

สีวลี จะมหาเถรัง 

อะหังวันทามิ ทูระโต 

อะหังวันทามิ ธาตุโย 

อะหังวันทามิ สัพพะโส พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ 

บทแผ่บุญปรับภพภูมิ

สัพเพ พุทธา สัพเพ ธัมมา สัพเพ สังฆา
พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พลัง
อรหันตานัญจะ เตเชนะ รักขัง พันธามิ สัพพะโส (สวด 3 จบ)

พุทธัง อธิฏฐามิ ธัมมัง อธิฏฐามิ สังฆัง อธิฏฐามิ