Skip to content

คาถาชินบัญชร (แปล)

ตั้งนโม ๓ จบ ตามด้วย

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง
อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน
ท้าวเวสสุวัณโณ มรณังสุขัง
อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตวา มารัง สะวาหะนัง จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา

พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงชนะมารและเหล่าเสนา ทรงเป็นผู้องอาจหาญกล้า ทรงเป็นผู้ประเสริฐแห่งนรชน ทรงดื่มอมตรสแห่งอริยสัจ 4 ประการแล้ว

ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเกเต มุนิสสะรา

พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ มีพระตัณหังกรเป็นอาทิ ทรงเป็นผู้นำโลก พระจอมมุนีทุกพระองค์นั้น ขอจงสถิตประทับบนกระหม่อมของข้าพเจ้า

สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร

พระพุทธเจ้าทั้งหลายโปรดทรงสถิตบนศีรษะของข้าพเจ้า พระธรรมสถิตที่ดวงตา พระสงฆ์ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งคุณโปรดสถิตที่อกของข้าพเจ้า

หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก

ขอพระอนุรุทธเถรเจ้าโปรดประทับ ณ หัวใจ พระสารีบุตรโปรดประทับ ณ เบื้องขวา พระโกณฑัญญะโปรดประทับ ณ เบื้องหลัง พระโมคคัลลานะโปรดประทับ ณ เบื้องซ้าย

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะ ราหุโล กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก

พระอานนท์และพระราหุลโปรดประทับ ณ หูเบื้องขวาของข้าพเจ้า พระกัสสปะและพระมหานามะโปรดประทับ ณ หูเบื้องซ้าย

เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว

พระโสภิตมุนีผู้แกล้วกล้า ถึงพร้อมด้วยสิริ ดุจดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงสว่าง โปรดประทับ ณ ที่สุดแห่งผมเป็นเบื้องหลัง

กุมาระกัสสโป เถโร มะเหสี จิตตะ วาทะโก โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิคุณากะโร

พระกุมารกัสสปะเถระผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ผู้มีวาทะอันวิจิตร ผู้เป็นบ่อเกิดแห่งคุณ โปรดประทับที่ปากของข้าพเจ้าเป็นเนืองนิตย์

ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ อุปาลี นันทะ สีวะลี เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ

พระปุณณะ พระองคุลีมาล พระอุบาลี พระนันทะ พระสีวลี พระเถระห้าพระองค์เหล่านี้ โปรดเป็นประดุจรอยเจิมสถิตที่หน้าผากของข้าพเจ้า

เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา

พระอสีติมหาสาวกทั้ง 80 ที่เหลือจากนี้ ผู้ชนะ ผู้เป็นสาวกแห่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงชนะ พระอสีติมหาสาวกทั้ง 80 เหล่านี้ เป็นผู้ชนะต่อข้าศึก คือ กิเลส เป็นโอรสของพระพุทธชินะ รุ่งโรจน์อยู่ด้วยเดชแห่งศีล โปรดสถิตที่อวัยวะน้อยใหญ่ของข้าพเจ้า

ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง

รัตนสูตรโปรดสถิต ณ เบื้องหน้าของข้าพเจ้า เมตตสูตรโปรดสถิต ณ เบื้องขวา ธชัคคสูตรโปรดสถิต ณ เบื้องหลัง อังคุลิมาลสูตรโปรดสถิต ณ เบื้องซ้าย

ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา

ขันธปริตร โมรปริตร และอาฏานาฏิยสูตร เป็นประดุจฟ้าครอบ พระสูตรปริตรทั้งหลายที่เหลือเป็นประดุจปราการกั้น

ชินา นานาวะระสังยุตตา สัตตัปปาการะ ลังกะตา วาตะปิตตาทะสัญชาตา พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา

พระธรรมทั้งหลายประกอบด้วยสีลาธิคุณอันประเสริฐ ซึ่งเป็นอำนาจแห่งพระชินเจ้า จงประดับเป็นอลังการ ดุจกำแพง 7 ชั้น ป้องกันอุปัทวะทั้งภายนอก-ภายในทั้งหลาย อันเกิดจากลม และน้ำดี เป็นต้น จนถึงความสิ้นไปไม่มีเหลือ

อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะ เตชะสา วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร

โรคที่เหลือทั้งหลายจงได้รับการจำกัดไป ด้วยเดชแห่งพระชินเจ้าผู้ทรงคุณหาที่สุดมิได้ ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้ายังมีกิจแห่งคุณ มีศีล เป็นต้น แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮี ตะเล สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา

ขอพระมหาบุรุษผู้หาญเลิศทั้งหลายเหล่านั้น โปรดอภิบาลข้าพเจ้าผู้สถิตในท่ามกลางแห่งชินบัญชรบนผืนแผ่นดิน

อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข  ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ  สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ.

ข้าพเจ้ามีการคุ้มครองรักษาดีแล้ว เป็นผู้มีอุบัติเหตุเภทภัยอันพระชินเจ้ากำจัดแล้วด้วยประการฉะนี้ ขอจงชนะอุปัทวะด้วยอานุภาพแห่งพระชินเจ้า ชนะข้าศึกคือกิเลสด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ อันอานุภาพแห่งพระสัทธรรมอภิบาล ประพฤติอยู่ในชินบัญชรเทอญ