Skip to content

ขันธปริตร (วิรูปักเข)

วิรูปักเขหิ เม เมตตัง

เมตตัง เอราปะเถหิ เม

ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง

เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ

อะปาทะเกหิ เม เมตตัง

เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม

จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง

เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม

มา มัง อะปาทะโก หิงสิ

มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก

มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ

มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท

สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา

สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา

สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ

มา กิญจิ ปาปะมาคะมา

อัปปะมาโณ พุทโธ

อัปปะมาโณ ธัมโม

อัปปะมาโณ สังโฆ

ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี สะระพู มูสิกา

กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา

ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ

โสหัง นะโม ภะคะวะโต

นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานังฯ